၅ ႀကီမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီဖြင့္ပြဲမွ ထီေပါက္စဥ္ အစအဆံုး တုိက္ရန္

625

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု

င ၉၂၈၁၇၇

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ကခ ၆၈၇၉၈၄

သိန္းငါးေထာင္ဆု

ခ ၂၄၅၈၀၀

စ် ၃၀၁၉၇၉

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ခ ၃၅၉၁၉၁

ဃ ၇၃၀၅၅၇

ပ ၁၈၁၂၄၄

ဍ ၅၃၂၀၉၂

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

တ ၆၀၄၂၇၇

ရ ၅၅၁၂၇၅

ကဆ ၅၀၈၁၂၆

မ ၅၀၉၂၄၈

မ ၆၆၁၄၇၆

ဍ ၄၁၁၉၆၇

တ ၇၆၅၃၈၃

ကက ၅၅၁၃၀၀

၅ ႀကိမ္ေျမာက္

သိန္း ၅၀၀ ဆု

#တ ၆၅၇၃၈၃

ကဆ ၉၉၃၅၅၂

လ ၆၇၀၅၁၂

ဈ ၆၆၉၄၉၀

ထ ၉၃၃၁၀၈

ဍ ၇၅၁၁၄၁

ဆ ၅၇၃၃၄၂

ခ ၄၄၉၃၈၇

ဈ ၅၁၇၂၁၀

ဟ ၁၀၈၁၃၅

ဏ ၉၄၉၉၄၃

ကက ၉၈၁၃၁၀

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္း ၂၀၀ ဆု

ဃ ၅၂၃၃၃၅

ကခ ၃၈၅၂၃၃

ဘ ၂၅၇၃၇၀

စ ၄၂၀၇၉၇

ဌ ၇၁၁၂၅၁

ဃ ၄၅၃၃၁၇

သ ၇၉၉၃၇၀

ဌ ၄၇၈၈၈၃

ရ ၁၁၂၅၅၇

ကဂ ၅၀၈၆၇၈

ကင ၅၈၄၄၅၈

ဈ ၂၃၂၀၉၈

ကစ ၅၃၂၇၅၉

အ ၂၄၄၉၁၇

ဟ ၈၅၁၂၆၀

ဏ ၃၀၃၉၃၉

ဍ ၃၉၂၀၃၆

ဓ ၁၄၈၉၉၈

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္း ၁၀၀ ဆုမ်ား

ယ ၁၇၀၄၂၀

ဓ ၈၇၈၇၀၄

ဖ ၅၈၂၀၇၇

ည ၈၉၂၇၁၃

ဓ ၆၁၅၂၄၆

ပ ၇၂၅၄၃၀

ကဆ ၉၂၉၆၈၉

လ ၅၀၃၄၈၇

ဏ ၃၇၇၈၇၃

လ ၄၅၆၂၀၆

သ ၆၅၀၄၈၇

ဏ ၁၁၄၉၇၀

သ ၃၃၇၆၈၃

ကင ၈၆၆၅၈၆

က ၄၈၀၀၀၅

ဟ ၅၅၈၆၄၄

ဇ ၁၄၂၅၇၆

ည ၉၂၉၈၈၂

ဆ ၅၂၃၆၀၉

ကခ ၆၇၃၈၀၃

ဝ ၅၈၉၉၄၇

ခ ၈၄၄၀၅၄

၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္

သိန္း ၅၀

ဗ ၆၆၇၄၄၄

ကဆ ၈၇၈၈၁၀

လ ၆၉၁၅၃၃

ဌ ၇၁၃၈၃၆

ဝ ၆၉၇၄၀၃

မ ၄၀၆၂၂၄

ဋ ၉၈၀၆၆၀

လ ၈၁၀၃၄၃

န ၄၈၄၇၄၉

ဝ ၄၈၀၈၁၉

ကစ ၇၆၃၀၃၀

ပ ၇၁၃၁၇၄

အ ၈၉၉၂၃၄

စ ၄၇၁၂၅၈

ဏ ၇၃၁၄၄၄

ဆ ၃၄၃၆၅၉

ဒ ၂၇၈၅၅၂

ဃ ၃၄၀၆၈၀

ဍ ၅၅၁၄၁၇

ဗ ၃၈၉၇၄၈

ဍ ၆၆၄၅၄၆

ယ ၆၃၉၇၆၄