လက္ရွိ မိုးေလဝသ အခ်က္အလက္အရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႕လိုပါတယ္

183

ေတြ႕ရတဲ့ မိုးေလဝသ အခ်က္အလက္အရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႕လိုပါတယ္

၁၀.၈.၂၀၁၉ ညပိုင္း အေျခအေန…. #ဒီည နိုးနိုးၾကားၾကား ရွိၾကပါခင္ဗ်ာ….။

ေတြ႕ရတဲ့ မိုးေလဝသ အခ်က္အလက္အရ ေလတိုက္ႏွုန္းျပင္းပါမယ္။

တစ္နာရီ ၁၈ မိုင္ႏွုန္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္နိုင္ပါတယ္။ ညသန္းေခါင္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါမယ္။

အထူးသျဖင့္…..

#ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ့နယ္အတြက္…….ညေန၆နာရီ မွ မနက္၃နာရီအတြင္း အဝါေရာင္အဆင့္ သတိထားရမဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။

#ေရးၿမိဳ့နယ္ အတြက္……ထူးကဲ အေျခအေန အနီေရာင္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့ ခရမ္းေရာင္ အဆင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ #အထူးသတိထားရမဲ့အဆင့္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။

#ညေန၆နာရီ မွ #မနက္၃နာရီအတြင္း နိုးနိုးၾကားၾကားရွိေနေစခ်င္ပါတယ္။

တိမ္တိုက္ႀကီးကေတာ့ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးကို လႊမ္းမိုးထားပါတယ္။ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံး မိုးသည္းထန္မဲ့ အေနအထားေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံ အျခားေဒသမ်ားလည္း မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ ခံရနိုင္ပါတယ္။ #ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားၾကဖို႕လိုပါတယ္။NRA