ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ ေသဒဏ္အမိန္႔ ခ်မွတ္ခံထားရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို မည္သို႔ ေသဒဏ္ေပးသနည္း

538

ခဏေလး အခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဒီအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပရဟိတသတင္း တင္ျပေပးေနသူ ကိုစည္သူေမာင္ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပေပးပါသည္။ ကိုစည္သူေမာင္သည္ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္သူ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ထိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ျမန္မာႏုိင္သားအေရးမ်ားကို တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ဦးေဆာင္ကူညီေပးရံုတင္မကပဲ ျမန္မာျပည္တြင္းေနထိုင္သူအားလံုးအတြက္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားမႈ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ သိရွိေစရန္ ခြန္အားစိုက္ထုတ္ကာ တင္ျပေပးေနသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ား၏ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးမွာ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ႀကီးမွ ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအတြက္ေမတၱာက႐ုဏာေရွ႕ထားကာ ေသဒဏ္အမိန္႕မွလြတ္ေျမာက္ၿပီး ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္တစ္ကၽြန္းက်ခံေစရန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အခြင့္အေရးသည္ အမိန္႕ခ်မွတ္သည့္ေန႕မွစ၍ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္းသာေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပသိရပါသည္။

ဤသည္မွာလည္း ၁၀၀ မွာ ၁ ေယာက္ပင္ရဘို႕အခြင့္အေရးအင္မတန္နည္းပါးလြန္းသည္ဟုဆိုရပါမည္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ ဘုရင္မင္းျမတ္မွ နန္းတက္သည့္အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ေရႊစိတ္ေတာ္ရႊင္ျပံဳး၍ ေပးမည္ဆိုလွ်င္ေတာင္ ဝင္းနဲ႕ေဇာ္ပါဘို႕လြယ္မည္မထင္ေၾကာင္း ကိုစည္သူေမာင္ ရဲ႕ အျမင္ကို ေဖာ္ျပထားသည္။

တစ္ခ်ိဳ႕ကသိလို၍ ကိုစည္သူေမာင္အား ေမးလာၾကသည့္အေပၚတြင္လည္း ကိုစည္သူေမာင္ မွ အခုလို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ခံထားရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေသဒဏ္စီရင္တာလား ၊ ဘယ္လိုေသဒဏ္ေပးသလဲဆိုတာ သိလိုၾကတဲ့အတြက္ေလ့လာသိရွိရသေလာက္ ဗဟုသုတအျဖစ္ေရးသားတင္ျပျခင္းရျဖစ္ပါတယ္။ ( အရမ္းအသိႀကီးမဟုတ္ပါ )

ကမာၻေပၚတြင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၆ ႏိုင္ငံသည္ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းကိုတည္ဆဲဥပေဒအရ ျပစ္မႈထင္ရွားသူမ်ားကိုစီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၀၃ ) ႏိုင္ငံသည္ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်မွတ္ျခင္းဥပေဒကိုရပ္စဲၿပီးျဖစ္ပါသည္ ၊ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၀) သည္ေသဒဏ္အမိန္႕အားရပ္ဆဲရန္ဥပေဒအသစ္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုအထဲတြင္ ေသနတ္ျဖင့္ပစ္တ္ခတ္ကြပ္မ်က္သည့္ႏိုင္ငံေပါင္း (၇၀) ရွိပါသည္ ။

ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားမ်ားကိုကြက္မ်က္ပံုျခင္း တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံမတူၾကပါ ၊ ေသဒဏ္ေပးနည္း (၇) မ်ိဳးကိုေတာ့ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္ ၊ ၎တို႕မွာ

( Hanging ) ျကိဳးကြင္းစြပ္ျခင္း

( Shooting ) ေသနတ္ျဖင့္ပစ္ျခင္း

( Eletric Chair ) လွ်ပ္စစ္ကုလားထိုင္တြင္ထိုင္ျခင္း

( Lethal Gas Or Gas Chamber ) ဂက္စ္အခန္းတြင္းထဲတြင္ထဲ့ျခင္း

( ေခါင္းျဖတ္သတ္ျခင္း )

( ေခါင္းကိုေက်ာက္ခဲျဖင့္ဝိုင္းေပါက္ျခင္း )

( Injection ) ေဆးထိုးသတ္ျခင္း

စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ေသဒဏ္ေပးၾကပါသည္ ။

ေဆးထိုးသတ္ျခင္း စနစ္ကိုစတင္သည့္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွစတင္ပါသည္ ၊ ထို႕ေနာက္ တ႐ုတ္ ၊ ထိုင္း ၊ ကြာတီမာလာ ၊ ထိုင္ဝမ္ ၊ ေမာ္ဒိုက္ ၊ ဗီယက္နမ္ ၊ ဖိလစ္ပိုင္တို႕ျဖစ္ၿပီးကြာတီမာလာႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ကစသည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၆၂ အရ ေသဒဏ္က်အက်ည္းသားမ်ားကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕အထိေသနတ္ျဖင့္ ( shooting ) ၁၂ ေပအကြာမွ ၉ ခ်က္ပစ္ကာေသဒဏ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မွာေတာ့ ( Injection ) ေဆးထိုး၍ေသဒဏ္ေပးသည့္စီရင္ခ်က္ျဖင့္ကြပ္မ်က္ၾကပါသည္ ။

ေသဒဏ္က်အက်ဥ္းသားအား ဗဟိုအက်ဥ္းဦးစီးဌာန၏ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖင့္ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ရပါသည္ ၊ ေသဒဏ္မေပးမွီ တစ္ရက္အလိုတြင္အက်ဥ္သားအားထိုးမည့္ေဆးမ်ားကိုႀကိဳတင္စစ္ေဆးရပါသည္ ၊ အက်ဥ္သား၏ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ပံုပန္းသ႑န္အခ်က္အလက္ႏွင့္တရားရံုးအမိန္႕စာမ်ားကိုစစ္ေဆးကာအတည္ျပဳရပါသည္ ၊ ေသဒဏ္ေပးမည့္အက်ဥ္းသားတိုင္းကို ညအခ်ိန္တြင္ေပးေလ့ရွိသည္ဟုသိရွိရပါသည္ ။

ေသဒဏ္ေပးမည့္ေန႕တြင္ အက်ဥ္ေထာင္မွတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ တရားရံုးအမိန္႕စာကိုျပန္လည္၍ ဖတ္ၾကားရပါသည္၊ ေတြ႕လိုသည့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ဖုန္းေျပာခြင့္ျပဳၿပီး ကိုးကြယ္ရာဘာသာထံုးတမ္းအစဥ္အလာအတိုင္း အက်ဥ္းေထာင္ဝန္းအတြင္းရွိ ဓမၼာရံု ၊ ေစတီပုထိုးအနီးတြင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ သရဏဂံုတည္ေဆာက္ျခင္း ၊ တရားနာျခင္း ၊ ဆီမီးပန္းအေမႊးတိုင္မ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခြင့္ျပဳၾကပါသည္ ။

ပံုမွန္ညေန ၁၆:၀၀ ခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္၏ေဆးတိုက္တြင္ ေဆးထုတ္ယူရပါသည္ ၊ ၁၈:၀၀ ခ်ိန္တြင္ ေနာက္ဆံုးစားသံုးလိုသည့္အစားအေသာက္မ်ားကိုစီစဥ္ကာေႂကြးေမြးရပါသည္ ၊ ည ၂၂;၀၀ ခ်ိန္တြင္ ကြပ္မ်က္မည့္ ေဆးထိုးခန္းအနီးတြင္သက္ေသမ်ား ခြင့္ျပဳထားေသာသတင္း႐ုပ္သံအဖြဲ႕မ်ားကိုဝင္ေစခဲ့ပါသည္ ၊ ၂၃:၃၀ ခ်ိန္တြင္ Injection Room ထဲတြင္အဆင္သင့္ထားရွိသည့္ကုတင္ေပၚသို႕အက်ဥ္းသားအားအေစာင့္အေရွာက္မ်ားျဖင့္တက္ေစၿပီး ေျခေထာက္ ၊ ဝမ္းဗိုက္ ၊ လက္ေကာက္ဝတ္ႏွစ္ဘက္အားသားေရႀကိဳးမ်ားျဖင့္ Lock ျပဳလုပ္ကာ ေဆးထိုးအပ္ ၃ ေခ်ာင္းကို ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္စစ္ေဆးကာ အဆင္သင့္ခ်ထားရပါသည္ ။

အက်ဥ္းသားအား ပိတ္ျဖဴဖံုးကာ ( Saline)

ပုလင္းႀကီးခ်ိတ္ၿပီး ေဆး(၃) ေခ်ာင္းကို အခန္း၏အျပင္ဘက္ LCD မွတဆင့္ ႏွလံုးခုန္ ႏွဳံး Graph မ်ဥ္းကိုေစာင့္ၾကည့္အခ်က္ေပးစနစ္ျဖင့္ တစ္ေခ်ာင္းထိုးသြင္းေစျခင္းျဖစ္ပါသည္ ၊ ေဆးအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့ –

( ၁ ) Sodium Thipental ေခၚသည့္ အိပ္ေဆးကိုစတင္အသံုးျပဳပါသည္ ။

(၂) Pancuronium Bromideေခၚသည့္ ႂကြက္သားမ်ားေပ်ာ့က်သြားေစသည့္ေဆးကိုထပ္ထိုးသြင္းပါသည္ ။

(၃) Patassium Chloride ဆိုသည့္ႏွလံုးခုန္ႏွဳန္းရပ္တန္႕ေစသည့္ေဆးထိုးသြင္းၿပီးေနာက္ပိုင္းလံုးဝၿငိမ္သက္သြားၿပီးေနာက္ အက်ဥ္းေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား ၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္မ်ားမွ အမွန္တကယ္အသက္မရွိေတာ့ေၾကာင္း ေကာ္မတီဝင္မ်ားေရွ႕တြင္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးရပါသည္ ။

အက်ဥ္းဦးစီး၏ ဥပေဒဌာန မွတ္တမ္းထိမ္းမွ ေသဆံုးသူအက်ဥ္သား၏လက္ေဗြရာမ်ားကိုရယူ၍ ရဲခ်ဳပ္ရံုး ၊ ဗဟိုအက်ဥ္းဦးစီဌာနဥပေဒရံုးသို႕မိတၱဴမ်ားေပးပို႕ရပါသည္ ၊ အဲ့ဒီေနာက္ ႐ုပ္အေလာင္းအား အက်ဥ္းေထာင္အေအးခန္း 18 ံထဲတြင္တစ္ညတာထားရွိၿပီးေနာက္ေန႕မွာေတာ့ အက်ဥ္ေထာင္၏ေနာက္တံခါးမွေန၍ ႐ုပ္အေလာင္းအားသယ္ထုတ္ေစၿပီး သက္ဆိုင္ရာမိသားစုေဆြမ်ိဳးမ်ားမွ အေလာင္းအားလာေရာက္လက္ခံကာ သျဂိဳလ္ျခင္းကိစၥတို႕ကိုေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္ ။

ေသဒဏ္အမိန္႕ခ်ခံထားရေသာအက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ျခင္းကို တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးကာလအခ်ိန္မတူညီၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕ ရက္ေပါင္း ၆၀ အၿပီးေသဒဏ္စီရင္ၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕အက်ဥ္းသားမ်ားမွာ ၃/၄/၅ ႏွစ္ၾကာမွ ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ျခင္းခံရေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္းဗဟုသုတအျဖစ္ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

” သေဗၺသတၱာ ကမၼသကာ ၊ ကမၼံ သေတၱ ဝိဘဇၨတိ ”

စည္သူေမာင္…

ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီးမသိေသး၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါကေတာင္းပန္အပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ 🙏🙏🙏 ဟု ကိုစည္သူေမာင္ မွ သူသိရွိသမွ်ကို အားလံုးသိရွိေစရန္ မွ်ေဝေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

အရင္းအျမစ္ – #စည္သူေမာင္ #ဓာတ္ပံု – FB #ApannPyay #AlinnMyay(အလင္းေျမ)